Få ekstra inntekt på ditt skogs - og jordbruksareal

Har du egnede arealer?

HybridTech har bærekraftige løsninger for ulike typer arealer. Vi tar risikoen for investering, bygging og drift, mens du som grunneier er sikret en god og forutsigbar årlig leieinntekt

Jordbruksareal

Solcellepanelene plasseres slik at man kan ha samdrift mellom solkraftverket og landbruksproduksjon på samme areal

Nydyrkingsareal

Vi kan kombinere nydyrking i skogsareal med storskala solkraft, slik at grunneier får nytt landbruksareal i solkraftområdet.

Skogsareal

Vi etablerer tradisjonelle bakkebaserte storskala solkraftanlegg, der vi tar sikte på god arealutnyttelse samtidig som viktige naturverdier ivaretas.

Uproduktivt areal

Vi etablerer et arealoptimalt storskala eller medium skala bakkebasert solkraftanlegg eller et vindkraftanlegg.
Har du arealer du tror er egnet for et solkraftverk? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

våre anleggstyper

Vi kan etablere ulike typer anlegg, avhengig av hva slags arealer vi har til rådighet. Om du har arealer vi mener kan være aktuelle, gjør vi en befaring sammen med deg. Deretter setter vi oss ned og diskuterer mulighetene

Solpark

Skogsarealer og uproduktive arealer

Basert på arealets karakter, etableres et bakkebasert anlegg med paneler som enten er fastmontert i skrå vinkel eller som roterer fra øst mot vest i løpet av dagen.

Anlegget designes for å ivareta natur- og miljømessige hensyn i så stor grad som mulig, og vil være lite synlig utover de nærmeste omgivelsene, særlig hvis det ligger i et skogsområde.

Agrivoltaics

Jordbruks- eller nydyrkingsarealer

Anlegget designes slik at man enten kan bruke landbruksmaskiner mellom radene med solcellepaneler, eller slik at dyr kan beite mellom panelene.

Vi benytter vanligvis vertikalpaneler, som sikrer at den landsbruksmessige avkastningen opprettholdes samtidig som man får god kraftproduksjon.

Solgjerder

Inngjerding av ulike typer områder

I solgjerder benyttes vertikalpaneler, med tosidet solcelle paneler som fullverdige gjerder. Solgjerdene kan benyttes rundt innmarksbeite, dyrket mark, agrivoltaicanlegg eller andre typer arealer.

Vi har lang erfaring fra joint ventures og finansieringsprosesser, og henter inn ekstern kapital til å gjennomføre bygging og drift av prosjekter vi utvikler.

Vindkraft

Industriområder, havner og uproduktive arealer

Vi utvikler primært vindkraftverk i tilknytning til industriområder, havneanlegg og likende. Dette kan enten gjøres som en integrert del av utviklingsfasen for slike områder, eller som et separat prosjekt på allerede etablerte områder. Vi diskuterer gjerne ulike samarbeids- og eierskaps-modeller med prosjektutviklere, industribedrifter, grunneiere og offentlige myndigheter.

Vi kan også utvikle vindkraftanlegg på utmarksområder som har lavt konfliktnivå i forhold til natur, miljø og øvrige lokale forhold.

Vår prosess

Vi tilbyr en langsiktig leieavtale som er utformet slik at du som grunneier ikke tar noen økonomisk eller juridisk risiko knyttet til anlegget, samtidig som du er sikret en forutsigbar årlig leieinntekt. Slik ser vår prosess ut:

Mulighetsavklaring
Kartlegging
Inngå avtale med grunneier
Konsesjonsprosess
Prosjektfinansiering
Bygging av anlegg
Drift av anlegg
Avvikling av anlegg

Har du et areal du ønsker å undersøke mulighetene for etablering av solkraftanlegg?

våre prosjekter

Vi har lang erfaring fra å utvikle vndkraftanlegg i industriområder, havner og uproduktive områder og skal nå primært fokusere på solkraftanlegg

Les mer om våre anlegg og prosjekter

KOntakt oss

HybridTech har 20 års erfaring med å finne egnede arealer for etablering av fornybar energiproduksjon Kan dine arealer være egnet?

kontakt oss

Violgata 8
1776 Halden
post@hybridtech.no
+47 90973125

All rights reserved Hybridtech Renewable AS
org.nr. 994600370